Regulament (Oficial) de Campanie în cadrul Strategiei și Politicii Afacerii Noastre REEA SRL - EEATINGH.RO - Tipologie Minimală

 

În ceea ce privește strategiile, operațiunile și interacțiunile noastre globale (inclusiv Campaniile Promoționale), societatea comercială REEA SRL va fi entitatea responsabilă în conformitate cu prevederile tuturor documentelor noastre (“Documentație”), inclusiv dar fără limitare cu cele incluse în cadrul paginii de Internet proprii https://eeatingh.ro/:

 

Termenilor de acces, utilizare și/ sau interacțiune în cadrul Strategiei și Politicii noastre;

Strategiei și Politicii noastre de Confidențialitate;

Strategiei și Politicii noastre de interacțiune cu informațiile aflate în legătură cu Cookies;

Documentației interne suplimentare aplicabile (inclusiv dar fără limitare la Declarația de Confidențialitate și la prezentul Regulament);

Cadrului nostru contractual;


Cadrului general de reglementare.
 

Campania este organizată și desfășurată în temeiul O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Participanţii la Campania promoțională sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului Regulament (Oficial) de Campanie în cadrul Strategiei și Politicii Afacerii Noastre REEA SRL - EEATINGH.RO - Tipologie Minimală Comanzi și poți Câștiga, denumit în cele ce urmează ”Regulamentul”.

Secțiunea 1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul oficial al Campaniei promoționale “EEATINGH.RO - Concurs 30 vouchere Karting”, denumită în cele ce urmează ”Campania” este REEA SRL, o persoană juridică română de tip societate comercială cu răspundere limitată, având sediul localizat în Mun. Tîrgu Mureș, Piața Republicii Nr. 41, Cod poștal 540110, număr de telefon 0040 365 410 942, adresă Email office@reea.net, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J26/628/1998, având codul fiscal RO10966500, IBAN RO46 BACX0000004546446040, reprezentată de Dan Mașca, în calitate de Administrator, denumită în cele ce urmează “Organizator”, societate care funcționează în conformitate cu totalitatea prevederilor legale aflate în vigoare în România.

Concursul se va desfășura în perioada 27.04.2021 – 7.05.2021 ora 10:00:00 AM, prin intermediul platformei digitale accesibilă la adresa de Internet în format URL https://www.facebook.com/eeatingh.ro sau prin intermediul aplicațiilor pentru dispozitive mobile aferente acesteia.


 

Secțiunea 2. Descrierea

Campania invită pe toți participanții să acceseze online website-ul Internet eeatingh.ro sau aplicațiile pentru dispozitive mobile aferente acestuia eeatingh disponibile gratuit în magazinele Google Play și AppStore, pe durata campaniei și să plaseze și finalizeze cel puțin o comandă (indiferent de valoarea sau numărul de produse pe care le conține) în cadrul căreia să introducă înainte de finalizarea comenzii codul reducere „GOKART” pentru șansa de a câștiga unul dintre cele 30 de vouchere pentru Karting. Comenzile se consideră finalizate și sunt valide doar dacă au ca rezultat livrarea corespunzătoare a alimentelor comandate și dacă acestea au fost achitate integral.

Campania se adresează tuturor celor din Târgu Mureș.

Secțiunea 3. Drepturile și condițiile de participare

Campania se adresează fără discriminare tuturor persoanelor fizice majore, domiciliate sau rezidente în Târgu Mureș. Nu pot participa angajați ai organizatorului, sau orice persoană implicată în organizare.

Pentru a putea participa la Campanie, este necesar ca participanții să dețină sau să își creeze un cont personal pe Facebook.

Toți cei care vor îndeplini condițiile concursului între 27.04.2021 – 7.05.2021 vor fi înscriși automat în tragerea la sorți pentru premiu: unul dintre cele 30 de vouchere pentru KartingExtragerea va avea loc în fiecare zi. Tragerea la sorți electronică va fi realizată prin intermediul site-ului random.org, la finalul fiecărei zile, iar Prenumele și Numele persoanelor câștigătoare vor fi notificate telefonic.


Dacă o persoană câștigătoare renunță, nu poate fi contactată în decurs de 72 de ore prin intermediul numărului său propriu de telefon, ne rezervăm dreptul de a oferi premiul următoarei persoane de pe listă.

Pentru a intra în posesia premiului, vom stabili împreună cu persoana câștigătoare condițiile necesare, în funcție de locația acesteia. Acordarea premiului se va face în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data validării persoanei câștigătoare, prin ridicare de la sediu.

Secțiunea 4. Protecția datelor cu caracter personal

Participanților la această Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date- RGPD - GDPR, precum și cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicată în Monitorul Oficial al României numărul 651 din data de 26 iulie 2018. Prin participarea la Campanie, participanții sunt de acord ca datele cu caracter personal pe care le furnizează în scopul de a desemna câștigătorii să fie prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal REEA SRL, inclusiv conform interesului legitim de afaceri al societății de a le fi publicate prenumele și numele, fără alte obligații sau plăți care să incumbe Organizatorului.

Notă privind drepturile participanților și modul în care le respectăm

REEA SRL depune toate eforturile rezonabile pentru a respecta drepturile utilizatorilor domeniului https://eeatingh.ro/. Drepturile asupra datelor cu caracter personal sunt:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal - În mod rezonabil și gratuit, participanții au dreptul de a cere un raport asupra datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm, conform prevederilor RGPD.

Dreptul la rectificare - În situațiile în care participanții constată inexactități, ori devin conștienți de modificarea unor date cu caracter personal prelucrate de către REEA SRL, care nu mai sunt conforme cu realitatea au dreptul de a cere rectificarea acestora, conform prevederilor RGPD. În interesul nostru legitim de afaceri, le notificăm obligația de a își exercita acest drept ori de câte ori este incident, conform prevederilor RGPD.

 

Dreptul de a se opune prelucrărilor - Participanții au dreptul de a solicita încetarea unor prelucrări asupra datelor cu caracter pe care REEA SRL le efectuează, conform prevederilor RGPD. Acest drept poate fi exercitat când o anumită prelucrare este considerată nejustificată. Vom lua în considerare cererea și vom comunica clar modul, baza legală și decizia cu privire la soluționare.

Acest drept nu poate fi exercitat, ori va fi soluționat negativ, dacă prelucrarea este cerută de legislația în vigoare, este în conformitate cu un contract în derulare, aduce atingere nejustificată unei terțe părți (cu excepția cazului în care prin soluționarea favorabilă a opoziției participantului putem în continuare proteja acea terță parte în mod corespunzător), ori poate influența investigațiile unor autorități ale Statului. De asemenea, participanții nu se pot opune prelucrărilor care fac parte din, afectează, ori pot afecta sistemele de securitate ale REEA SRL.

Asigurăm totuși participanții că ori de câte ori va fi posibil vom da curs cererilor lor, în strictă conformitate cu prevederile cadrului legal aplicabil, în special cu prevederile RGPD.

Dreptul împotriva luării unor decizii automate - Oferă participanților posibilitatea de a se opune luării unor decizii de către sisteme de prelucrare automate, fără intervenția unei persoane reale. REEA SRL nu aplică astfel de prelucrări datelor cu caracter personal colectate prin intermediul paginilor de pe domeniul https://eeatingh.ro/.

Dreptul asupra restricționării prelucrărilor - Oferă participanților posibilitatea de a ne solicita restricționarea modului în care prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele situații:

Participanții devin conștienți că prelucrăm date cu caracter personal care nu mai corespund cu realitatea, ori există informații inexacte.

Există suficiente motive rezonabile pentru a considera prelucrarea efectuată ca fiind ilegală.

Participanții doresc păstrarea datelor în mod expres, prin exprimarea unui acord în formă scrisă, dar nu doresc ca aceste date să fie incluse parțial ori total în anumite prelucrări.

Există o cerere prin care participanții își exercită “Dreptul de a se opune prelucrărilor” asupra datelor cu caracter personal prelucrate în interes legitim de către REEA SRL.

Dreptul la portabilitatea datelor - Oferă participanților posibilitatea de a solicita transferul datelor cu caracter personal, prin mijloace automatizate, atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, în baza unui contract ori a unui consimțământ exprimat expres, în formă scrisă.

Dreptul de “a fi uitat” (a fi șters) - Este dreptul participanților de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal în următoarele situații:

 

Datele nu mai sunt necesare prelucrării, nu mai servesc scopului pentru care au fost colectate, ori devin inexacte.

Dispare baza legală a prelucrării prin modificarea legislației, ori prin retragerea unui consimțământ acordat în prealabil.

Dreptul de a reclama - Garantează participanților opțiunea de a depune o reclamație în situațiile în care sunt nemulțumiți de modul în care răspundem, ori de calitatea răspunsurilor, respectiv al soluțiilor oferite la solicitările depuse cu privire la colectarea ori prelucrările datelor cu caracter personal.

Dreptul la despăgubiri și asistența juridică - Este dreptul participanților de a cere despăgubiri și asistență juridică în situațiile în care există prejudicii dovedite ca urmare a colectării ori prelucrării datelor cu caracter personal de către REEA SRL în calitatea sa de operator de date cu caracter personal.

Menționăm că în toate situațiile avem obligația legală de a verifica corespunzător identitatea solicitantului și ca urmare acest lucru poate însemna solicitarea de date cu caracter personal specifice adiționale.

Secțiunea 5. Regulament general

Prezenta campanie se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare pe teritoriul României și pe teritoriul Uniunii Europene (UE), respectând drepturile participanților. REEA SRL declară ferm că utilizează termenii sau imaginile asupra cărora alte entități juridice internaționale pot pretinde că dețin drepturi de proprietate intelectuală în scop pur informativ, descriptiv, în vederea facilitării înțelegerii lor de către participanții la Campanie.

Secțiunea 6. Premiile concursului

Premiile Campaniei sunt 30 (trei zeci) vouchere pentru Karting.

Nu se poate acorda contravaloarea premiului în bani. Costurile aferente livrării produsului vor fi suportate de către Organizator.

Premiile se vor acorda celor 30 câștigători care respectă regulile Campaniei, respectiv de a realiza minim o comandă pe www.eeatingh.ro sau prin intermediul aplicației Eeatingh, în cadrul căreia să introducă înainte de finalizarea comenzii codul de reducere „GOKART”.


Secțiunea 7. Încetarea concursului

Va avea loc la data de 7.05.2021, ora 10:00:00, existând posibilitatea de încetare înainte sau după această dată în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, conform legislației în vigoare.

Secțiunea 8. Impozitare

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii aferente acestei Campanii, conform legislației aflate în vigoare (inclusiv dar fără limitare la prevederile Codului Fiscal în vigoare, cu modificările și completările ulterioare sau le cele ale Ordonanței de Urgență nr. 79/2017 din 8 Noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 885 din 10 Noiembrie 2017)

Secțiunea 10. Eventuale litigii

În eventualitatea în care ar putea apărea litigii între platforma eeatingh.ro, aflată în proprietatea SC REEA SRL și participanți la Campanie, acestea vor fi pe cât posibil soluționate pe cale amiabilă. Într-un nefericit caz contrar, pentru soluționarea litigiilor, acestea vor fi supuse soluționării de către instanțele judecătorești competente, în special celor din județul Mureș, în măsura în care cadrul de prevederi legale le permite competența.

Organizator: REEA SRL

Administrator: Dan Mașca

S.C. REEA S.R.L.

PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE A PREMIULUI

Încheiat între:

S.C. REEA SRL, o persoană juridică română de tip societate comercială cu răspundere limitată, având sediul localizat în Mun. Tîrgu Mureș, Piața Republicii Nr. 41, Cod poștal 540110, număr de telefon 0040 365 410 942, adresă Email office@reea.net, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J26/628/1998, având codul fiscal RO10966500, IBAN RO46 BACX0000004546446040, reprezentată de Dan Mașca, în calitate de Administrator, denumită în continuare „Organizator” și


 

Dl./Dna. ....................................., cetățean român, născut(ă) la data de ..................., domiciliat(ă) în ......................................................................................................................, tel. ........................, e-mail ....................................................., denumit(ă) în continuare „Dl./Dna. ...............................”.


 

În cadrul Campaniei „Concurs 30 vouchere Karting” organizată de S.C. REEA S.R.L. și desfășurată în perioada 27.04.2021 – 7.05.2021, Dl./Dna. ...................................... a participat și a câștigat un premiu constând într-un voucher pentru Karting.. Se anexează la prezentul Proces Verbal de Predare-Primire a Premiului o copie a documentației fiscale ce validează participarea la campanie. Părțile au încheiat prezentul Proces Verbal de Predare – Primire a Premiului prin care organizatorul predă premiul astăzi, ...../...../2021 către Dl./Dna. ........................... Dl./Dna. ........................... declară prin prezenta că a primit de la organizator Premiul menționat în cuprinsul prezentului Proces Verbal de Predare-Primire a Premiului, în starea în care se află. Dl./Dna. ............................ declară pe propria răspundere prin prezenta că nu este rudă de gradul I sau II cu angajații și colaboratorii Organizatorului sau ai partenerilor și reprezentanților acestuia, indiferent dacă se află în timpul serviciului sau nu.


 

Prezentul Proces Verbal de Predare - Primire a Premiului a fost încheiat astăzi, ................................2021, în 2 (două) exemplare în original, câte unul pentru fiecare parte.

S.C. REEA SRL

Dl./Dna. ....................................


 

Drepturi de autor. ©2019 ARON SAMU PHD LLM ESQ SRL. Toate drepturile rezervate.

Documentul a fost revizuit în ceea ce privește prevederile incidente în materia protecției datelor cu caracter personal. În urma analizei, au fost făcute recomandări privind conduita societății comerciale REEA SRL, precum și ajustări și rectificări ale conținutului propriu al societății ARON SAMU PHD LLM ESQ SRL. Informațiile, observațiile, comentariile, propunerile sunt protejate de drepturi de autor - a nu se utiliza în afara relației comerciale specifice cu REEA SRL. Societatea ARON SAMU PHD LLM ESQ SRL certifică prin Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personalDrd. Áron Samu, LL.M., Esq. un nivel de conformitate cu prevederile normative în vigoare de “Eforturi în desfășurare” (“Efforts Pending”) și acordă prezentului document cod de culoare portocaliu conform standardelor de certificare ale societății ARON SAMU PHD LLM ESQ SRL, astăzi, 21 Noiembrie 2019.