Regulament (Oficial) de Campanie în cadrul Strategiei și Politicii Afacerii Noastre REEA SRL - EEATINGH.RO - Tipologie Minimală Comanzi și poți Câștiga - “EEATINGH.RO - 3X COMANDĂ ȘI POȚI CÂȘTIGA”

În ceea ce privește strategiile, operațiunile și interacțiunile noastre globale (inclusiv Campaniile Promoționale), societatea comercială REEA SRL va fi entitatea responsabilă în conformitate cu prevederile tuturor documentelor noastre (“Documentație”), inclusiv dar fără limitare cu cele incluse în cadrul paginii de Internet proprii https://eeatingh.ro/:

Termenilor de acces, utilizare și/ sau interacțiune în cadrul Strategiei și Politicii noastre;

Strategiei și Politicii noastre de Confidențialitate;

Strategiei și Politicii noastre de interacțiune cu informațiile aflate în legătură cu Cookies;

Documentației interne suplimentare aplicabile (inclusiv dar fără limitare la Declarația de Confidențialitate și la prezentul Regulament);

Cadrului nostru contractual;

Cadrului general de reglementare.Campania este organizată și desfășurată în temeiul O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Participanţii la Campania promoțională sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului Regulament (Oficial) de Campanie în cadrul Strategiei și Politicii Afacerii Noastre REEA SRL - EEATINGH.RO - Tipologie Minimală Comanzi și poți Câștiga, denumit în cele ce urmează ”Regulamentul”.Secțiunea 1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul oficial al Campaniei promoționale “EEATINGH.RO - 3X COMANDĂ ȘI POȚI CÂȘTIGA”, denumită în cele ce urmează ”Campania” este REEA SRL, o persoană juridică română de tip societate comercială cu răspundere limitată, având sediul localizat în Mun. Tîrgu Mureș, Piața Republicii Nr. 41, Cod poștal 540110, număr de telefon 0040 365 410 942, adresă Email office@reea.net, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J26/628/1998, având codul fiscal RO10966500, IBAN RO46 BACX0000004546446040, reprezentată de Dan Mașca, în calitate de Administrator, denumită în cele ce urmează “Organizator”, societate care funcționează în conformitate cu totalitatea prevederilor legale aflate în vigoare în România.

Concursul se va desfășura în perioada 15.10.2019 ora 10:00:00 AM – 14.11.2019 ora 23:59:59 PM, prin intermediul platformei digitale accesibilă la adresa de Internet în format URL eeatingh.ro sau prin intermediul aplicațiilor pentru dispozitive mobile aferente acesteia.

Secțiunea 2. Descrierea

Campania invită pe toți participanții să acceseze online website-ul Internet eeatingh.ro sau aplicațiile pentru dispozitive mobile aferente acestuia eeatingh disponibile gratuit în magazinele Google Play și AppStore, pe durata campaniei și să plaseze și finalizeze cel puțin trei comenzi distincte (trei comenzi înregistrate cu cod de comandă distinct, indiferent de valoarea sau numărul de produse pe care le conține fiecare dintre acestea) pentru șansa de a câștiga o consolă de joc. Comenzile se consideră finalizate și sunt valide doar dacă au ca rezultat livrarea corespunzătoare a alimentelor comandate și dacă acestea au fost achitate integral.

Campania se adresează tuturor care plasează comenzi într-unul dintre orașele în care serviciul eeatingh.ro este disponibil.

Secțiunea 3. Drepturile și condițiile de participare

Campania se adresează fără discriminare tuturor persoanelor fizice majore, domiciliate sau rezidente în România. Nu pot participa angajați ai organizatorului, sau orice persoană implicată în organizare.

Pentru a putea participa la Campanie, este necesar ca participanții să dețină sau să își creeze un cont personal pe platforma eeatingh.ro (varianta web sau aplicație).

Toți cei care vor plasa minim trei comenzi între 15.10.2019 și 14.11.2019 vor fi înscriși automat în tragerea la sorți pentru premiu: o consolă de joc. Extragerea va avea loc în data de 15.11.2019.

Tragerea la sorți electronică va fi realizată prin intermediul site-ului random.org, în data de 15 Noiembrie 2019, iar Prenumele și Numele persoanei câștigătoare vor fi notificate în mod public prin intermediul unei postări pe pagina Facebook a platformei eeatingh.ro, până cel târziu în data de 15 Noiembrie 2019 (ora 23:59:59).

Dacă o persoană câștigătoare renunță, nu poate fi contactată în decurs de 72 de ore la adresa de Email sau numărul de telefon înregistrate în cadrul platformei eeatingh.ro, ne rezervăm dreptul de a oferi premiul următoarei persoane de pe listă.

Pentru a intra în posesia premiului, vom stabili împreună cu persoana câștigătoare condițiile necesare, în funcție de locația acesteia. Acordarea premiului se va face în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data validării persoanei câștigătoare, prin curierat rapid sau ridicare de la sediu.

Secțiunea 4. Protecția datelor cu caracter personal

Participanților la această Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date- RGPD - GDPR, precum și cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicată în Monitorul Oficial al României numărul 651 din data de 26 iulie 2018. Prin participarea la Campanie, participanții sunt de acord ca datele cu caracter personal pe care le furnizează în scopul de a desemna câștigătorii să fie prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal REEA SRL, inclusiv conform interesului legitim de afaceri al societății de a le fi publicate prenumele și numele, fără alte obligații sau plăți care să incumbe Organizatorului.Notă privind drepturile participanților și modul în care le respectăm

REEA SRL depune toate eforturile rezonabile pentru a respecta drepturile utilizatorilor domeniului https://eeatingh.ro/. Drepturile asupra datelor cu caracter personal sunt:Dreptul de acces la datele cu caracter personal - În mod rezonabil și gratuit, participanții au dreptul de a cere un raport asupra datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm, conform prevederilor RGPD.

Dreptul la rectificare - În situațiile în care participanții constată inexactități, ori devin conștienți de modificarea unor date cu caracter personal prelucrate de către REEA SRL, care nu mai sunt conforme cu realitatea au dreptul de a cere rectificarea acestora, conform prevederilor RGPD. În interesul nostru legitim de afaceri, le notificăm obligația de a își exercita acest drept ori de câte ori este incident, conform prevederilor RGPD.

Dreptul de a se opune prelucrărilor - Participanții au dreptul de a solicita încetarea unor prelucrări asupra datelor cu caracter pe care REEA SRL le efectuează, conform prevederilor RGPD. Acest drept poate fi exercitat când o anumită prelucrare este considerată nejustificată. Vom lua în considerare cererea și vom comunica clar modul, baza legală și decizia cu privire la soluționare.

Acest drept nu poate fi exercitat, ori va fi soluționat negativ, dacă prelucrarea este cerută de legislația în vigoare, este în conformitate cu un contract în derulare, aduce atingere nejustificată unei terțe părți (cu excepția cazului în care prin soluționarea favorabilă a opoziției participantului putem în continuare proteja acea terță parte în mod corespunzător), ori poate influența investigațiile unor autorități ale Statului. De asemenea, participanții nu se pot opune prelucrărilor care fac parte din, afectează, ori pot afecta sistemele de securitate ale REEA SRL.Asigurăm totuși participanții că ori de câte ori va fi posibil vom da curs cererilor lor, în strictă conformitate cu prevederile cadrului legal aplicabil, în special cu prevederile RGPD.

Dreptul împotriva luării unor decizii automate - Oferă participanților posibilitatea de a se opune luării unor decizii de către sisteme de prelucrare automate, fără intervenția unei persoane reale. REEA SRL nu aplică astfel de prelucrări datelor cu caracter personal colectate prin intermediul paginilor de pe domeniul https://eeatingh.ro/.

Dreptul asupra restricționării prelucrărilor - Oferă participanților posibilitatea de a ne solicita restricționarea modului în care prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele situații:

Participanții devin conștienți că prelucrăm date cu caracter personal care nu mai corespund cu realitatea, ori există informații inexacte.

Există suficiente motive rezonabile pentru a considera prelucrarea efectuată ca fiind ilegală.

Participanții doresc păstrarea datelor în mod expres, prin exprimarea unui acord în formă scrisă, dar nu doresc ca aceste date să fie incluse parțial ori total în anumite prelucrări.

Există o cerere prin care participanții își exercită “Dreptul de a se opune prelucrărilor” asupra datelor cu caracter personal prelucrate în interes legitim de către REEA SRL.

Dreptul la portabilitatea datelor - Oferă participanților posibilitatea de a solicita transferul datelor cu caracter personal, prin mijloace automatizate, atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, în baza unui contract ori a unui consimțământ exprimat expres, în formă scrisă.

Dreptul de “a fi uitat” (a fi șters) - Este dreptul participanților de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal în următoarele situații:

Datele nu mai sunt necesare prelucrării, nu mai servesc scopului pentru care au fost colectate, ori devin inexacte.

Dispare baza legală a prelucrării prin modificarea legislației, ori prin retragerea unui consimțământ acordat în prealabil.

Dreptul de a reclama - Garantează participanților opțiunea de a depune o reclamație în situațiile în care sunt nemulțumiți de modul în care răspundem, ori de calitatea răspunsurilor, respectiv al soluțiilor oferite la solicitările depuse cu privire la colectarea ori prelucrările datelor cu caracter personal.

Dreptul la despăgubiri și asistența juridică - Este dreptul participanților de a cere despăgubiri și asistență juridică în situațiile în care există prejudicii dovedite ca urmare a colectării ori prelucrării datelor cu caracter personal de către REEA SRL în calitatea sa de operator de date cu caracter personal.Menționăm că în toate situațiile avem obligația legală de a verifica corespunzător identitatea solicitantului și ca urmare acest lucru poate însemna solicitarea de date cu caracter personal specifice adiționale.Secțiunea 5. Regulament general

Prezenta campanie se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare pe teritoriul României și pe teritoriul Uniunii Europene (UE), respectând drepturile participanților. REEA SRL declară ferm că utilizează termenii sau imaginile asupra cărora alte entități juridice internaționale pot pretinde că dețin drepturi de proprietate intelectuală în scop pur informativ, descriptiv, în vederea facilitării înțelegerii lor de către participanții la Campanie.

Secțiunea 6. Premiile concursului

Premiul Campaniei este 1 (o) Consolă Microsoft Xbox One Slim 500 GB, 2x Controller inclusiv jocul Fifa 2019, culoare albă, în valoare de 1,547 RON (TVA inclus). Valoarea este calculată în raport cu prețul de achiziție al Organizatorului.

Nu se poate acorda contravaloarea premiului în bani. Costurile aferente livrării produsului vor fi suportate de către Organizator.

Premiul se va acorda unui singur câștigător individual distinct care respectă regulile Campaniei, respectiv de a plasa și finaliza cel puțin trei comenzi în cadrul platformei eeatingh.ro.

Secțiunea 7. Încetarea concursului

Va avea loc la data de 14.11.2019, ora 23:59:59, existând posibilitatea de încetare înainte sau după această dată în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, conform legislației în vigoare.

Secțiunea 8. Impozitare

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii aferente acestei Campanii, conform legislației aflate în vigoare (inclusiv dar fără limitare la prevederile Codului Fiscal în vigoare, cu modificările și completările ulterioare sau le cele ale Ordonanței de Urgență nr. 79/2017 din 8 Noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 885 din 10 Noiembrie 2017).

Secțiunea 9. Garanție

Partenerul eMAG Marketplace:

GAMESLINE (profil accesibil la adresa de Internet în format URL www.emag.ro/gameswxh/5812/v)

Gameshop SRL, cu nume comercial Gamesline, are ca obiect de activitate comercializarea de jocuri pentru consola si PC.

Denumirea companiei: GAMESHOP SRL

Adresa Sediului Social: STR OCTAVIAN PALER 13, Apahida, Cluj, 405200

Cod unic de înregistrare: RO15591983

Nr. Reg. Comerțului: J12/879/2003

IBAN: RO31INGB0000999906409822

Banca: ING BANK N.V., BUCHAREST BRANCH

Telefon: 021.200.52.00

Email: gameshop@emag.ro

Pagină Internet: game-shop.shopmania.biz


Garanția produselor vândute de partenerul eMAG Marketplace (informațiile sunt accesibile la adresa de Internet în format URL www.emag.ro/info/garantia-produselor)


Având în vedere faptul că produsele beneficiază de garanție și au fost vândute și livrate de către partenerul eMAG Marketplace, veți primi certificat de garanție tipărit la livrarea produsului. Certificatul poate fi emis de către partenerul eMAG Marketplace sau de către producătorul produsului.

Dacă certificatul este emis de către partenerul eMAG Marketplace și produsul se defectează în perioada de garanție, reparatia este asigurată direct de către acesta.

Dacă certificatul este emis de către producătorul produsului și produsul se defectează în perioada de garanție, reparația este asigurată de către rețeaua de service autorizat a producătorului, în centrele specificate în certificat. În acest caz, produsul defectat trebuie predat la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat, care va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.

Dacă certificatul de garanție nu este primit pe Email sau în format tipărit participanții sunt obligați să ne anunțe în cel mult 72 ore de la primirea produsului.În conformitate cu prevederile Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, în vigoare de la 1 ianuarie 2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Ordonanţei nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 66 din 29 ianuarie 2016: “Termenul de garanţie curge de la data intrării bunului respectiv în posesia consumatorului, inclusiv pentru bunurile noi de folosinţă îndelungată, obţinute prin tragere la sorţi la tombole, câştigate la concursuri şi similare sau acordate cu reducere de preţ ori gratuit de către operatorii economici.”

Secțiunea 10. Eventuale litigii

În eventualitatea în care ar putea apărea litigii între platforma eeatingh.ro, aflată în proprietatea SC REEA SRL și participanți la Campanie, acestea vor fi pe cât posibil soluționate pe cale amiabilă. Într-un nefericit caz contrar, pentru soluționarea litigiilor, acestea vor fi supuse soluționării de către instanțele judecătorești competente, în special celor din județul Mureș, în măsura în care cadrul de prevederi legale le permite competența.

Organizator: REEA SRL

Administrator: Dan Mașca

S.C. REEA S.R.L.

PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE A PREMIULUI

Încheiat între:

S.C. REEA SRL, o persoană juridică română de tip societate comercială cu răspundere limitată, având sediul localizat în Mun. Tîrgu Mureș, Piața Republicii Nr. 41, Cod poștal 540110, număr de telefon 0040 365 410 942, adresă Email office@reea.net, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J26/628/1998, având codul fiscal RO10966500, IBAN RO46 BACX0000004546446040, reprezentată de Dan Mașca, în calitate de Administrator, denumită în continuare „Organizator” și

Dl./Dna. ....................................., cetățean român, născut(ă) la data de ..................., domiciliat(ă) în ......................................................................................................................, tel. ........................, e-mail ....................................................., denumit(ă) în continuare „Dl./Dna. ...............................”.

În cadrul Campaniei „EEATINGH.RO - 3X COMANDĂ ȘI POȚI CÂȘTIGA” organizată de S.C. REEA S.R.L. și desfășurată în perioada 15.10.2019 – 14.11.2019, Dl./Dna. ...................................... a participat și a câștigat un premiu constând într-o consolă de joc în valoare de 1,547 RON (TVA inclus). Se anexează la prezentul Proces Verbal de Predare-Primire a Premiului o copie a documentației fiscale ce validează participarea la campanie. Părțile au încheiat prezentul Proces Verbal de Predare – Primire a Premiului prin care organizatorul predă premiul astăzi, ...../...../2019 către Dl./Dna. ........................... Dl./Dna. ........................... declară prin prezenta că a primit de la organizator Premiul menționat în cuprinsul prezentului Proces Verbal de Predare-Primire a Premiului, în starea în care se află. Dl./Dna. ............................ declară pe propria răspundere prin prezenta că nu este rudă de gradul I sau II cu angajații și colaboratorii Organizatorului sau ai partenerilor și reprezentanților acestuia, indiferent dacă se află în timpul serviciului sau nu.

Prezentul Proces Verbal de Predare - Primire a Premiului a fost încheiat astăzi, ....Noiembrie 2019, în 2 (două) exemplare în original, câte unul pentru fiecare parte.S.C. REEA SRL

Dl./Dna. ....................................
Drepturi de autor. ©2019 ARON SAMU PHD LLM ESQ SRL. Toate drepturile rezervate.

Documentul a fost revizuit în ceea ce privește prevederile incidente în materia protecției datelor cu caracter personal. În urma analizei, au fost făcute recomandări privind conduita societății comerciale REEA SRL, precum și ajustări și rectificări ale conținutului propriu al societății ARON SAMU PHD LLM ESQ SRL. Informațiile, observațiile, comentariile, propunerile sunt protejate de drepturi de autor - a nu se utiliza în afara relației comerciale specifice cu REEA SRL. Societatea ARON SAMU PHD LLM ESQ SRL certifică prin Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal Drd. Áron Samu, LL.M., Esq. un nivel de conformitate cu prevederile normative în vigoare de “Eforturi în desfășurare” (“Efforts Pending”) și acordă prezentului document cod de culoare portocaliu conform standardelor de certificare ale societății ARON SAMU PHD LLM ESQ SRL, astăzi, 14 Octombrie 2019.